iREPORT mo

Kung sakali mang may problema kayo sa tubig leaks o supply at illegal na connection tumawag o magsumbong sa GMA Water District telephone number (046) 460-4645 / 460-4176